Поділитися на facebook
Поділитися на twitter
Поділитися на telegram

На Хмельниччині за засоби медичного призначення для запобігання виникненню пандемії переплатили 375 тис. грн державних коштів

За ре­агу­ван­ня про­ку­ра­ту­ри Хмель­ницької об­ласті усу­ну­то по­ру­шен­ня під час за­ку­пів­лі за­со­бів ме­дич­но­го приз­на­чен­ня для за­по­бі­ган­ня ви­ник­ненню пан­де­мії (COVID-19). Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба про­ку­ра­ту­ри Хмель­ницької об­ласті.З ме­тою зни­жен­ня ці­ни на не­об­хідні то­ва­ри лі­карсь­ко­го приз­на­чен­ня для за­по­бі­ган­ня ви­ник­ненню пан­де­мії (COVID-19), пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 20.03.2020 № 224 зат­вер­дже­но пе­ре­лік то­ва­рів, вве­зен­ня яких на мит­ну те­ри­то­рію Ук­ра­їни звіль­ня­ють­ся від спла­ти ми­та та від опо­дат­ку­ван­ня по­дат­ком на до­да­ну вар­тість.Вод­но­час, в хо­ді про­ве­де­но­го вив­чення, ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ри вста­нов­ле­но на те­ри­то­рії об­ласті фак­ти без­під­став­но­го вклю­чен­ня до до­го­во­рів про за­ку­пів­лю за­со­бів ме­дич­но­го приз­на­чен­ня, не­об­хідних для за­по­бі­ган­ня ви­ник­ненню пан­де­мії (COVID-19), сум ПДВ.Це зу­мов­лює без­під­став­не за­ви­щен­ня ці­ни, приз­во­дить до зай­вих вит­рат за­мов­ни­ків та не­обґрун­то­ва­них при­бут­ків пос­та­чаль­ни­ків, що у свою чер­гу, зав­дає шко­ди еко­но­міч­ним ін­те­ре­сам дер­жа­ви у виг­ля­ді не­за­кон­них вит­рат бюд­жетних кош­тів.Ре­агу­ючи на ви­яв­ле­ні по­ру­шен­ня та ді­ючи на за­хист ін­те­ре­сів дер­жа­ви, про­ку­ра­ту­рою об­ласті іні­ційова­но про­ве­ден­ня від­по­від­но­го ко­ре­гу­ван­ня та по­вер­нення зай­во спла­че­них кош­тів бюд­жетним ус­та­но­вам.За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду лис­тів про­ку­ра­ту­ри на ра­хун­ки за­мов­ни­ків — зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я по­вер­ну­то кош­ти на за­галь­ну су­му 375 тис. грн.13Охоплено людей1ВзаємодіяПросувати дописПодобаєтьсяКоментуватиПоширити

Додати коментар

Останні новини